User account

Account information
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Provide a password for the new account in both fields.
חלק א
תנאי שימוש
על פי הבנתי בנק הזמן פטור מכל חבות ואחריות כלפי כל אדם או גוף באשר לאובדן, נזק או פגיעה שנגרמים או נגרמים כביכול באופן ישיר או עקיף על ידיי המידע שבאתר זה או כל משאב אחר של בנק הזמן.

הנני מתחייב לא לחשוף את תוכן אתר זה או כל תיעוד אחר במיוחד כל  מידע אישי המפורסם על ידי בנק הזמן לאנשים שאינם חברים בבנק מהזמן.

אני מבין שאקבל דואר אלקטרוני מחברים אחרים של בנק הזמן שלי באמצעות אתר זה. הודעות על מסרים אילה תשלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני שבעזרתה נרשמתי.

אני מבין שתפקיד בנק הזמן הוא לקדם חילופי שירותים בתוך הקהילה. בנק הזמן דוגל בערך השוויון וכבוד הדדי. אני אחראי לכך שאנקוט באותה זהירות בה הייתי נוקט בנסיבות אחרות בכדי להכיר את האדם איתו אחליף שירותים. אבדוק המלצות ואשתמש בחושיי הטבעיים לפני שתחייב לחבר אחר בבנק הזמן. במיוחד בשמרטפות, טיפול בקשישים, טיפולים אלטרנטיביים קואצ'ינג ייעוץ אישי ונהיגה. מאחר וכל הסכם ייעשה על ידיי ובין הצדדים המעורבים בעסקה, בנק הזמן לא יהיה אחראי ולא יהיה להם כל חובות עבור תביעות, נזק או כל תוצאה שעלולה לנבוע מהסדר זה. אני מסכים בזה שהחובה האחריות והחובות הטבועות בחילופים של בנק הזמן יישארו כפי שהיו לולא הצדדים היו שייכים לבנק הזמן כלשהו.

אני מסכים לציית לערכי הליבה ולקווים המנחים של בנק הזמן באשר להתנהגות נכונה ולנועם הליכות אני מתחייב להתנהג עם כוונות טובות בכדי לשרת אחרים בקהילתי ולהתייחס בכבוד ובאדיבות לחברים אחרים בבנק  הזמן.